Освітня програма

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

Одеської спеціалізованої школи № 111 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області на 2020/2021 навчальний рік

     Сьогодні освіта вже не підготовка до життя, а спосіб життя. Завдання школи полягає у формуванні глобальної компетентності учня, необхідної кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Глобально компетентні люди мають застосовувати такі якості, характеристики і здібності, щоб не лише вивчати навколишній світ, а й жити в ньому. Педагогам, щоб допомогти учням стати глобально компетентними, потрібно не тільки розвивати ці якості у собі, а й шукати способи їх розвитку в учнів.  За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.

РОЗДІЛ 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ШКОЛИ ТА ЗАСІБ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ.

      Потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована  спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких повинна готувати середня школа України. Центральне місце в системі освіти належить середній школі. В школі ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку дітей. Світогляд закладається саме в сім’ї та школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя.

        Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів системи загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закона, солідарність, відповідальність). У центрі освіти має перебувати виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни. У здійсненні виховного процесу мають ураховуватися такі організаційні орієнтири: виховання не зводиться до окремих виховних занять; до створення виховного середовища залучається весь колектив школи; учитель є взірцем людини вихованої, своїм прикладом він надихає і зацікавлює дитину; у плануванні діяльності враховуються індивідуальні нахили і здібності кожної дитини, створюються належні умови для їх реалізації; співробітництво з позашкільними закладами освіти; активне залучення до співпраці психологів і соціальних педагогів; налагодження постійного діалогу з батьківською спільнотою.

     Одеська спеціалізована школа №111 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. Форма власності комунальна.

    Головною метою школи є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності, тобто новий випускник.

        Головними завданнями школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-  виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 - розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

 - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- генерація нових знань та розвиток відчуття соціальної справедливості;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням школи.

       Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

       Основними засобами досягнення мети, виконання завдань та реалізації призначення школи є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм, а також:

 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної –  участь у всіх предметних та міжпредметних конкурсах різних рівнів, змаганнях ерудитів школи, міста, області; соціальної – впровадження соціально – спрямованих проектів; фізичної – залучення до праці, спортивня змагання тощо)
 • поглиблене вивчення предметів філологічного циклу (1-11 класи), природничого циклу (8-9 класи);
 • надання учням можливості вибору профілю суспільно-гуманітарного напрямку (українська філологія та економіка – 10-11 класи);

        Освітні програми, реалізовані в школі, спрямовані на:

 • формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 • виховання працьовитості, любові до природи;
 • розвиток в учнів національної самосвідомості;
 • формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 • рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
 • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей населення регіону, України та інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

       У навчальному закладі створені та функціонують: предметні методичні об’єднання, творчі групи, психологічна та соціальна служба.

     Ефективному управлінню якості освітньої діяльності в школі сприяють система ІСУО та програма КУРС Школа.

        Наша школа – школа рівних можливостей для всіх; школа в якій навчаються поряд обдаровані діти в тій чи іншій галузі та «звичайні»; школа, яка намагається дати можливості для розвитку кожній дитині та розвинути її так, щоб вона була успішною в житті; школа компетентнісного розвитку і самовдосконалення з ідеалом вільної, життєлюбної, талановитої особистості. Тобто щоб дитина, навчаючись в школі, змогла набути всі життєві компетенції в тому обсязі, в якому вони їй потрібні для її успішного становлення. Сучасний підхід до стратегії розвитку освіти наголошує, що якість освіти є найефективнішим засобом для задоволення освітніх потреб суспільства, сім'ї, дитини. Якість оцінюється моральними та ринковими категоріями, це не тільки якість кінцевих результатів, але й всіх процесів, які впливають на кінцевий результат. Тому управління школою зосереджене на управлінні якістю освіти. А це означає співвіднесення результатів роботи школи з метою, яку колектив школи поставив перед собою. Школа працює на засадах “педагогіки партнерства”. Основні принципи цього підходу:

 • повага до особистості;

• доброзичливість і позитивне ставлення;

• довіра у відносинах;

• діалог – взаємодія – взаємоповага;

• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

      Школа допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних особливостей.

Організація освітньої діяльності

       У відповідності до чинного законодавства загальноосвітній навчальний заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь – початкова загальна освіта;

II ступінь – основна загальна освіта;

III ступінь – середня (повна) загальна освіта.

    Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у відповідних освітніх програмах.

    Організація освітньої діяльності у 1-4-х класах закладів загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах),  Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах).

     Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

   Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про освіту», стаття 15 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, може бути наскрізною (з 1 по 11/12 класи), або для певного рівня освіти.

Освітню програму складено:

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

- для 1-А, Б, В, Д класів – з українською мовою навчання, за Типовими навчальними планами початкової школи,  затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (додаток 2 до Стандарту).

- для 1-Г класу – з українською мовою навчання, за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» (Додаток 2);

- для 2-х класів – з українською мовою навчання, за Типовими навчальними планами початкової школи,  затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (додаток 2 до Стандарту).

- для 3-Б класу – класу з поглибленим вивченням англійської мови, Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України від  02.11.2016 № 1319  «Про  проведення  всеукраїнського  експерименту  за  темою  «Реалізація  компетентнісного  підходу  в  науково-педагогічному  проекті  «Інтелект  України» (додаток 2);

- для 3-4-х класів – класів з поглибленим вивченням англійської мови, за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018р. № 407 (таблиці 2, 4);

ОСНОВНА І СТАРША ШКОЛА

 • для 5-6-7-х класів – класів з поглибленим вивченням англійської мови, за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018  № 405 (Таблиця 3);
 • для 8-А, Г, Д класів – класів з вивченням російської мови, за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018  № 405 (Таблиця 12);
 • для 8-Б, В класів – класів з поглибленим вивченням української мови, за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018  № 405 (Таблиця 8);
 •  для 9-х класів – класів з вивченням російської мови, за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018  № 405 (Таблиця 12);
 • для 10-А класу (профіль – українська філологія) – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018  № 409 (Таблиця 2);
 • для 10-Б класу (профіль – економіка) – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018  № 409 (Таблиця 2);
 • для 11-А класу профіль – українська філологія) – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018  № 409 (Таблиця 2);
 • для 11-Б класу (профіль – економіка) – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018  № 409 (Таблиця 2).

Години варіативної складової використані наступним чином:

- у 1-2-х класах: введена 1 година із варіативної складової на вивчення англійської мови з метою поглибленого вивчення предметів філологічного циклу;

- у 3-х класах: за рахунок варіативної складової, освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». Для цього додається по 0,5 години на тиждень на кожен предмет, що дозволяє викладати їх в обсязі 1 години на тиждень;

- у 3-А, В, 4-А, Б, В, Д класах: з урахуванням поглибленого вивчення предметів філологічного циклу, з метою розширення знань про мову введена 1 година із варіативної складової на вивчення курсу за вибором «російська мова»;

- у 5-х, 6-х та 7-х класах: з метою забезпечення реалізації освітніх потреб учнів, запитів їх батьків, наявності кадрового та методичного забезпечення введено 1,5 години на тиждень на вивчення курсу за вибором «російська мова»;

- у 8-х класах: продовжено вивчення курсу за вибором «Німецька мова»» (1 година на тиждень). З метою підготовки учнів до самостійного вибору майбутньої професії, забезпечення обсягом систематизованих профінформаційних знань, необхідних для ухвалення правильного рішення в професійному самовизначенні, з варіативної складової введено по 1 годині на тиждень факультатив з психології «Настає час вибору», для поліпшення громадянського виховання учнів та формування почуття гордості за рідне місто, його історію, героїчні сторінки минулого, введено спецкурс «Одеса – моє рідне місто»;

- у 8-Б, В класах введено години на продовження вивчення курсу за вибором факультативу «Російська мова» (1 година на тиждень), та індивідуальні заняття та консультації з української мови (1 година на тиждень);

- у 8-А, Г, Д класах з метою забезпечення реалізації освітніх потреб учнів, запитів їх батьків, поліпшення роботи з обдарованими учнями на предмет «Біологія» з варіативної складової додається по 1 годині на тиждень на індивідуальні та додаткові заняття;

- у 9-х класах для поліпшення роботи з обдарованими учнями на предмет «Українська мова» з варіативної складової додається 1 година на тиждень на індивідуальні та групові заняття, продовжується вивчення курсу зв вибором «Німецька мова»;

У школі продовжується поглиблене вивчення окремих предметів:

 • 5-ті, 6-ті, 7-мі класи – поглиблене вивчення англійської мови;
 • 8-Б, В класи – поглиблене вивчення української мови;

      З метою виконання Державного стандарту та запровадження відповідного профілю навчання в старшій школі впроваджено профільне навчання.

 • 10-А клас – профіль української філології;
 • 10-Б клас – економічний профіль;
 • 11-А клас – профіль української філології;
 • 11-Б клас – економічний профіль.

      З метою виконання Державного стандарту та запровадження відповідного профілю навчання з урахуванням попиту учнів, батьків та суспільства додаються додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття:

 • у 10-А класі (профіль української філології): 2 години на тиждень «Українська мова», 2 години на тиждень «Українська література», 1 година на тиждень «математика», 1 година на тиждень курс за вибором «Визначні постаті української історії», 1 година на тиждень факультативу з фізики «Методи розв’язування фізичних задач», 1 година на тиждень факультативу із зарубіжної літератури «Київ у житті й творах письменників зарубіжної літератури»;
 • у 10-Б класі (економічний профіль): 3 години на тиждень «Економіка», 1 година на тиждень «Математика», 1 година на тиждень факультативу з фізики «Методи розв’язування фізичних задач», 1 година на тиждень на індивідуальні заняття з економіки;
 • у 11-А класі (профіль української філології): 2 години на тиждень «Українська мова»; 2 години на тиждень «Українська література», 1 годину на тиждень «Математика», по 1 годині на тиждень на індивідуальні заняття з  української мови, фізики, математики, англійської мови;
 • у 11-Б класі (економічний профіль): 3 години на тиждень «Економіка», 1 годину на тиждень «Математика», 1 годину на тиждень «Англійська мова», по 1 годині на тиждень на індивідуальні заняття з  української мови, фізики, математики, історії України.

      З метою поліпшення роботи з учнями, які потребують корекції знань та з обдарованими учнями в 10-11–х класах будуть проводитися індивідуальні та групові заняття по 1 годині на тиждень з предметів: «Фізика», «Математика», «Українська мова», «Українська література», «Історія України», «Англійська мова

РОЗДІЛ 2. ОПИС "МОДЕЛІ" ВИПУСКНИКА ШКОЛИ.

МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ВИПУСКНИКА. ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ

    Загальновідомо, що основною метою професійної освіти є підготовка компетентного і кваліфікованого працівника, здатного на ефективну виконавську діяльність за фахом на конкурентному ринку праці.

         Якість підготовки випускника вимагає уваги на трьох стадіях дидактичних технологій:

а) при постановці цілей;

б) при визначенні змісту освіти та його реалізації у процесі навчання;

в) при підсумковій оцінці якості знань і умінь.

      У зв'язку з цим до числа першочергових завдань при розробці освітніх стандартів слід віднести уточнення способів уніфікованого опису цілей навчання. Одним із перспективних способів виконання цього завдання в цей час є реалізація компетентного підходу до опису моделі фахівця.

  Випускник нашої школи - особистість - цілісна, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

патріот - з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;

інноватор - здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

     Статтею 12 Закону України «Про освіту» визначено мету повної загальної середньої освіти - всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

   Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині

   Освітній процес у школі  спрямований на формування у випускника школи ключових компетентностей  необхідних для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

     Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читати і розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критично мислити, здатність логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення, конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект, здатність співпрацювати в команді.

    У змісті всіх навчальних програм послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції  «Нова українська школа» та показано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання.

     Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» підсилює формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості: збереження, захист довкілля й усвідомлення сталого його розвитку, готовність брати участь у вирішенні питань навколишнього середовища і розвитку суспільства.

   Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» забезпечує розвиток соціальної й громадянської компетентностей, розкриває суть поняття «відповідальний громадянин», визначає вектори його діяльності.

    Реалізації здоров’язбережувальної ключової компетентності сприяє наскрізна лінія «Здоров’я і безпека», орієнтуючи на формування учня як духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінного громадянина, що дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

     Метою наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є навчання молодого покоління українців ощадливості, раціонального використання коштів, планування витрат, стимулювання лідерських ініціатив, прагнення успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

     Наскрізні змістові лінії спільні для всіх начальних предметів, є засобом інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації.

     Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

  Зміст навчання потрібно базувати на положеннях дидактики, психології, методики, підборі оригінальних завдань і видів діяльності, моделюванні творчої діяльності учнів, урахуванні розвитку мовних, соціальних, громадянських, здоров’язбережувальних та інших компетентностей, визначених навчальними програмами.

    Нині змінилися не тільки вимоги до якості освіти, а й виникла потреба впровадження у зміст освіти європейського виміру, спрямування його на інтеграцію до світових та європейських стандартів. А тому перед освітянами, науковцями стоїть нелегке завдання – пошук ефективних механізмів проходження всіх етапів навчання.

  Саме через освіту необхідно підготувати  інноваційну людину, здатну до сприйняття змін та новацій. Головна мета розвитку української системи освіти – створити умови для саморозвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України.

 

РОЗДІЛ 3. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ.

   Головною метою навчального закладу є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності, тобто новий випускник.

      Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-  виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 - розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;

 - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- генерація нових знань та розвиток відчуття соціальної справедливості;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

   Саме виховання компетентної, відповідальної за своє життя людини і є головним завданням школи.

Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

 

РОЗДІЛ 4. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ.

    Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у школі, є робочий навчальний план, що складений на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Зміст навчального плану є механізмом реалізації змісту освіти та одним із засобів формування "моделі" випускника кожного ступеня навчання. Починаючи з І ступеня, в школі функціонує система факультативів та гуртків, яка дозволяє зробити освітній простір єдиним і таким, що тісно пов'язує різні вікові етапи в навчанні різних дисциплін. Мета та завдання базового навчання полягає у створенні освітнього простору для здійснення самовизначення учнів основної школи до вибору профілю подальшого навчання. Допрофільне навчання у 8,9 класах має стати етапом «академічної мобільності» випускників основної школи, готовності до свідомого вибору профілю навчання у школі ІІІ ступеня. Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини.

    Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх учнів. У старшій школі навчання є профільним. При формуванні змісту допрофільної освіти та варіативної складової навчального було максимально врахувано освітні потреби учнів і батьків, що випливають з результатів анкетування, опитування, моніторингу навченості та природніх задатків здобувачів освіти.

   Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планів відповідного рівня.

   Базові навчальні предмети, що становлять інваріантну складову змісту середньої освіти, є обов'язковими і вивчатимуться на рівні державного стандарту на всіх профілях. Профільні загальноосвітні предмети - це той цикл предметів, який реалізуватиме цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Профільно вивчатимуться такі цикли предметів, відповідно до профілів: українська філологія – українська мова та історія України; історичний - історія України, всесвітня історія, українська мова. Враховуючи кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення, запити учнів 10-11 класів як вибірково-обовязкові предмети здобувачі освіти вивчатимуть інформатику та технології. З метою врахування індивідуальних освітніх потреб та інтересів школярів, діагностування прогалин в знаннях учнів, організації роботи зі здібними та обдарованими учнями, підготовкою учнів до ЗНО проводяться індивідуальні та групові заняття з різних дисциплін.

    Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗАСТОСОВУВАНИХ У НЬОМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

     Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні дні – субота та неділя.

     Статутом закладу визначено українську та російську мови навчання.

    Відповідно до Закону України «Про освіту» тривалість уроків у закладі становить:

 • у 1-х класах - 35 хвилин;
 • у 2-4-х класах - 40 хвилин;
 • у 5-11-х класах - 45 хвилин.

    Тривалість перерв – відповідає вимогам Державних санітарних правил і норм.

     Відповідно Закону України «Про освіту» кожен навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань.

    Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти і науки Одеської міської ради. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр: з 03 вересня по 24 грудня 2019 року;

ІІ семестр: з 13 січня по 29 травня 2020 року.

Канікули (орієнтовно):

осінні: з 28.10.2019 по 03.11.2019

зимові: з 25.12.2019 по 12.01.2020

весняні: з 23.03.2020 по 29.03.2020

     Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахил

Пл. Молоді, 17,
м. Одеса, 65006
ОДЕСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №111 І‑ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ